Schleife
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Impressum Sorb
deutsche Version polnische Version Eine Seite zurück Zur Startseite E-Mail Zur Anmeldung
 

Herausgeber
Gmejna Slepo

Gmejna Slepo je korporacija zjawneho prawa, kotru× zastupuje wjesnjanosta Reinhard Bork.

Anschrift
Gmejnski zarjad Slepo
Mýrowa drˇha 83
02959 Slepo

adresa
Gmejnski zarjad
Mýrowa drˇha 83
02959 Slepo

kontakt
telefon: 035773/7290
telefaks: 035773/72924
e-mail: post@schleife-slepo.de
internet: www.schleife-slepo.de

za wobsah zamo│wita po ž 55 wotrýzk 2 RStV
Marion Mudra
Gmejnski zarjad Slepo
Mýrowa drˇha 83
02959 Slepo
telefon: 035773/7290
telefaks: 035773/72924
e-mail: hauptamt@schleife-slepo.de

P°istup za elektronisce signowane ka× te× kodýrowane elektroniske dokumenty za zarjadniske wotbýhi, kotre× su EU-DLR-relewantne, p°ez faks.

techniska realizacija
KISA ľ Komunalne p°edčý│anje informacijow Sakska
zarjadnistwo Limbach-Oberfrohna
Waldenburgska drˇha 4
09212 Limbach-Oberfrohna
e-mail: post@kisa.it
internet: www.kisa.it


wuzamknjenje rukowanja

1. wobsah internetneho poskitka

Awtor njep°ewozmje, byrnje× dok│adnje reÜerÜowa│, ×anu garantiju za aktualnosŠ, korektnosŠ, dospo│nosŠ abo kwalitu poskiŠenych informacijow. Naroki na rukowanje nap°eŠo awtorej, ki× nastupaja Ükody materielneho abo ideelneho razu, kotre× z wu×iwanjom abo p°ez njewu×iwanje pod www.schleife-slepo.de poskiŠenych informacijow resp. z wu×iwanjom wopaŔnych a njedospo│nych informacijow nastachu, su zasadnje wuzamknjene, jeli so wo dopokazane wotpohladne abo z hrubeje njeskedčbnosŠe zawinowane zmylki awtora njejedna.

WÜitke poskitki su dobrowˇlne a njezawjazowace. Awtor sej wurazne prawo wobchowa, zo dčýle stronow abo cy│kowny poskitk bjez wosebiteho p°ipowýdčenja zmýni, wudospo│ni, ze syŠe wozmje abo zo wozjewjenje nachwilnje abo doskˇnŔnje ze syŠe wozmje.

Wozjewjenja w internetnym poskitku maja jeniŔce raz informacije. Po wustawkach wo wozjewjenju informacijow gmejny Slepo wozjewjeja so wustawki, smýrnicy a dalÜe hamtske informacije w [hamtskim │opjenu] gmejny Slepo a nabywaja tam zakonsku p│aŠiwosŠ.

2. pokazki a internetne linki

P°i direktnych a indirektnych pokazkach na cuze internetne strony ("hyperlinki"), kotre× su zwonka zamo│witosŠe awtora, nastanje winowatosŠ rukowanja jeniŔce w padče, zo awtor wobsahi znaje, ale so wot nich wuraznje njedistancuje a, je-li jemu to technisce mˇ×no a p°icpýwajomne, wu×iwanju w padče, zo so zakonjej sp°eŠiwjeja, njezadčýwa.

Awtor tu× wuraznje wozjewja, zo njebýchu za Ŕas wozjewjenja linka ×ane ilegalne wobsahi na hyperlinkach spˇznajomne. Awtor nima ×adyn×kuli wliw na nýtŔiÜe a p°ichodne wuhotowanje, na wobsahi abo awtorstwo hyperlinkow. Tohodla so tule wuraznje wot wobsahow wÜých hyperlinkow distancuje a sej je pod ×anym×kuli wumýnjenjom njep°iswoja. Tute zwýsŠenje p│aŠi za wÜitke we wob│uku tutoho internetneho poskitka wozjewjene linki a pokazki ka× te× za wÜý cuze p°ipisy w rubrikach, kotre× je awtor k tutomu zamýrej zarjadowa│, ka× hˇstne knihi, diskusijne forumy a mailingowe lisŠiny. Za ilegalne, njekorektne abo njedospo│ne wobsahi a p°edewÜým za Ükody, kotre× z wu×iwanjom abo dla njewu×iwanja na tute waÜnje poskiŠenych informacijow nastawaja, rukuje jeniŔce poskiŠowar strony, na kotru× so pokazuje, nic pak tˇn, kotry× p°ez link na wýste wozjewjenje jeno× skedčbnja.

3. awtorske a wupokazanske prawo

Awtor so prˇcuje, we wÜých publikacijach awtorske prawa wu×iwanych tekstow, grafikow, zwukowych dokumentow a widejo-sekwencow wobkedčbowaŠ, swˇjske teksty, grafiki, zwukowe dokumenty a widejo-sekwency wu×iwaŠ abo bjezlicencne teksty, grafiki, zwukowe dokumenty a widejosekwency wu×iwaŠ. Za wÜý w internetnym poskitku mjenowane a ewentualnje p°ez t°eŠich Ükitane znaŔki a marki tworow p│aŠa - bjez wobmjezowanja - postajenja wupokazanskeho prawa a wobsydstwoweho prawa konkretnych zapisanych wobsedčerjow za konkretny pad. JeniŔce z ryzy mjenowanja markoweje znaŔki njemˇ×e so wotwodčeŠ, zo njeje p°ez prawa t°eŠich Ükitana.

Copyright za wozjewjene, wot awtora samoho zestajane teksty, grafiki, zwukowe dokumenty a widejo-sekwency zwostawa pola awtora strony. Rozmno×enje abo wu×iwanje tutych tekstow, grafikow, zwukowych dokumentow a widejo-sekwencow w druhich elektroniskich abo ŠiÜŠanych publikacijach njeje bjez wurazneho p°izwolenja awtora dowolene.

Gmejna Slepo dowola njekomercielne wu×iwanje p°edstajenych wobsahow, ki× maja so w zmysle awtorskeho prawa (UrhG) gmejnje Slepo p°irjadowaŠ, k rozmno×enju a k sposrýdkowanju informacijow.

Licencne wumýnjenje njekomercielneho wu×iwanja poŠahuje so jeniŔce na wu×iwarjow wobsaha, nic na gmejnu Slepo jako mýjiŠelku prawa.

Jeli nýchtˇ wobsah wu×iwa, z nim wikuje abo jˇn rozmno×uje, potom njesmý to ze zamýrom ŔiniŠ, zo zrýŔensce dojednane pjenje×ne zarunanje abo financielny dobytk dˇstawa, chiba, zo ma pisomnu dowolnosŠ.

Z toho wuwzatej stej [hamtske │opjeno] a wopon gmejny Slepo. Wonej stej p°ez awtorske prawo Ükitanej a njesmýtej so wˇlnje wu×iwaŠ.

4. Ükit datow

Tute wozjewjenje p│aŠi za wÜitke strony internetneho poskitka ze second-level domenu www.schleife-slepo.de.

Jako komunalne zarjadniÜŠo p│aŠa za nas postajenja Sakskeho zakonja za Ükit datow (SńchsDSG) a we wob│uku tutoho internetneho poskitka postajenja dalÜich prawniskich p°edpisow. Za Ükit WaÜich prawow smy techniske a organizatoriske naprawy postajili a zaruŔamy, zo so p°edpisy za Ükit datow ze stron eksternych poskiŠowarjow pos│u×bow wobkedčbuja, kot°i× na tutym poskitku sobuskutkuja. WaÜe daty smýdča so jeno× we wob│uku p°edčý│aŠ, ka× to specielne zakonje dopuÜŠeja abo jeli WaÜe p°ih│osowanje p°edle×i.

Je-li we wob│uku internetneho poskitka mˇ×nosŠ k zapodaŠu wosobinskich abo zawodnych datow (mjena, adresy, e-mailowe adresy atd.), je wozjewjenje tutych datow ze stron wu×iwarja wuraznje dobrowˇlne. Wu×iwanje wÜitkich poskiŠenych s│u×bow je ľ daloko× technisce a powÜitkownje mˇ×ne ľ te× bjez podaŠa tajkich datow resp. z podaŠom anonymizowanych datow abo pseudonyma dowolene.

Njep°ejemy sej, zo so w impresumje wozjewjene kontaktne daty - pˇstowe adresy, telefoniske a faksowe Ŕis│a ka× te× e-mailowe adresy abo podobne podaŠa ľ ze stron t°eŠich k sposrýdkowanju nic wuraznje po×adanych informacijow wu×iwaja.

Rukowanje za ewentualne p°e˝dčenja p°eŠiwo zakonjej za Ükit datow abo p°e˝dčenja p°eŠiwo druhim prawam w druhich poskitkach, za kotre× smy link stajili, njep°ewozmjemy.

Dyrbimy Was na to skedčbniŠ, zo wotmýwa so p°enjesenje datow p°ez internet h│ownje na njeÜkitane waÜnje.Tohodla mˇ×emy te× jeno× z wýstym wobmjezowanjom dowolnosŠ k p°edčý│anju datow p°iwzaŠ, kotru× nam w elektroniskej formje sŠeleŠe.

Njeje wuzamknjene, zo njewoprawnjene wosoby p°enjesene daty widča abo je samo sfalÜuja. Bjez WaÜeho p°ih│osowanja njezbýramy p°ez naÜ internetny poskitk ×ane×kuli z wosobu zwisowace daty. Wotwo│aŠe-li we wob│uku tutoho poskitka strony a dataje a p°i tym Was wo to ×adaja, zo maŠe daty wo sebi zapodaŠ, potom je to WaÜ swobodny rozsud. My Was w tajkim padče wo waÜnju, wobjimje, mýstnje a zamýrje zbýranja, p°edčý│anja a wu×iwanja wosobinskich datow informujemy. WaÜu k tomu wudčýlenu dowolnosŠ k p°edčý│anju swojich datow mˇ×eŠe kˇ×dy Ŕas cofnyŠ.

P°i zapodaŠu do naÜich datowych bankow dyrbiŠe z tym liŔiŠ, zo pytanske maÜiny WaÜe mjeno a WaÜu e-mailowu adresu hromadče z hes│ami WaÜeho p°inoÜka registruja a zo budu te× bjez zamýrneho wotwo│anja naÜeho poskitka po wÜým swýŠe p°istupne. Wotstronjenje abo korektura tajkich zapiskow so p°i wukrajnych wobhospodarjach hustohdy p°esadčiŠ njehodči. Prosymy te× wo zrozumjenje, zo sej dowolimy WaÜe teksty p°ikrˇtÜeŠ, zo bychmy wobeÜli ciwilne, zarjadniske abo ch│ostanskoprawniske konsekwency, na p°ik│ad w zwisku z ŔesŠeranjacymi, seksistiskimi, rasistiskimi abo ekstremistiskimi tekstami, wot kotrych× so na kˇ×dy pad distancujemy.

Hdy× na naÜu stronu zastupiŠe, budu so daty na naÜim serweru zaruŔenja wýstoty datow dla nachwilnje sk│adowaŠ, Üto× mˇ×e k tomu wjesŠ, zo je identifikowanje mˇ×ne. Za tym, kajki protokol p°istupa so wu×iwa, wobsahuja protokolowane daty podaŠa ze slýdowacym wobsahom:

 • IP-adresu po×adowaceho liŔaka,
 • datum a Ŕas p°istupa,
 • metoda p°istupa, kotru× po×adowacy liŔak wu×iwa/funkcija,
 • wot po×adowaceho liŔaka sposrýdkowane zak│adne daty (mjeno dataje, ...),
 • status p°istupa web-serwera (dataja p°enjesena, njenamakana dataja, komando njewuwjedčene etc.),
 • mjeno po×adaneje dataje,
 • internetna adresa po×adarja dataje,
 • wulkosŠ sposrýdkowanych datow.

Sk│adowane daty s│u×a potom identifikowanju a wrˇŠoslýdowanju njedowolenych pospytow p°istupa a p°istupow na web-serwer. DalÜe wuhˇdnoŠenje, z wuwzaŠom za zamýry statistiki w anonymizowanej formje, so njestanje. Protokolowane daty so w zasadče t°i mýsacy sk│aduja a potom likwiduja.

MaŠe prawo na bjezp│atne informacije wo swojich sk│adowanych wosobinskich datach, jeli wo to po×adaŠe. Nimo toho maŠe prawo na korigowanje, na p°istup k WaÜim datam a jich likwidowanje. DalokopowýsŠowe potajnstwo Ükita te× wobsahi WaÜich e-mailow p°ed sp°istupnjenjom njewoprawnjenym wosobam a njewoprawnjenym dalÜim p°edčý│anjom.

Tutˇn internetny poskitk njewu×iwa cookije, java-applety, active-X-controle abo dalÜe techniki, ki× tomu s│u×a, zo hodči slýdowaŠ, na kotre waÜnje internet wu×iwaŠe.

5. prawniska skutkownosŠ tutoho wuzamknjenja rukowanja

Tute wuzamknjenje rukowanja ma so jako dčýl internetneho poskitka wobhladowaŠ, wot kotreho× sem so na tute strony pokazuje. Jeli dčýle abo jednotliwe formulacije tutoho teksta prawniskemu po│o×enju njewotpowýduja, hi×o wjace abo w kˇ×dym detailu njewotpowýduja, njedˇtka so tole wobsaha a p│aŠiwosŠe tamnych dčýlow dokumenta.

wa×ne pokiwy

1. wu×iwanje e-mailow jako komunikaciski srýdk w zarjadniskim wotbýhu

Gmejna Slepo poskiŠuje mˇ×nosŠ elektroniskeje komunikacije. Za wob│uk zarjadniskich wotbýhow ma so elektroniska komunikacija, ka× sej to Zako˝ wo zarjadniskich wotbýhach za Swobodny stat Saksku (SńchsVwVfG) ×ada, po ž 3a Zakonja wo zarjadniskich wotbýhach (VwVfG).

Tutˇn puŠ komunikacije smý so jeno× za zarjadniske nale×nosŠe wu×iwaŠ. Skedčbnjamy na to, zo p°i po×adanju wo zahajenje nýkajkich procesow abo hdy× chceŠe po tutym puŠu pod│o×ki pisomnje zapodaŠ, tutˇn srýdk komunikacije prawnisce skutkowny njeje. Jeli WaÜa powýsŠ pisomny pod│o×k tajkeho razu wobsahuje, dyrbi so wˇn na kˇ×dy pad te× hiÜŠe p°ez telefaks abo z pˇstom pˇs│aŠ. Dokel× njemˇ×emy tuchwilu z internych zarjadniskich p°iŔin wÜitke zapodaŠa, kotre× p°ez e-mail dochadčeja, te× po elektroniskim puŠu zwotmo│wjeŠ, Was prosymy, zo byÜŠe nam nimo swojeje e-mailoweje te× swoju pˇstowu adresu podali.

2. aktualnosŠ

Byrnje× so wo to prˇcujemy, njemˇ×emy na dče˝ dok│adnje aktualni byŠ. Mˇ×e so staŠ, zo jednotliwe strony te× hakle pozdčiÜo aktualizujemy, haŔ smy na startowej stronje prajili.

3. bjezbarjernosŠ

Tute internetne strony su daloko× mˇ×no bjez barjerow wuhotowane. Skedčbnjamy pak na to, zo to njep│aŠi za eksterne strony, na kotre× pokazujemy. MaŠe z tym liŔiŠ, zo wob│uk bjez barjerow p°i wu×iwanju eksterneho linka hi×o njep│aŠi.

4. prawa na wobrazy

Nýkotre na tutych internetnych stronach wu×iwane wobrazy buchu nam p°eŠelnje k wu×iwanju p°ewostajene. WÜitke prawa na wobrazy zwostawaja pola mýjiŠelow. Dčakujemy so za bjezp│atne p°ewostajenje wu×iwanskeho prawa.

5. Tutˇn internetny wustup wobsteji ze s│u×bow slýdowacych kategorijow

 • informaciske wobsahi: Tu so njezbýraja ×ane z wosobu zwisowace daty. Äenje njebudčeŠe ×adani, swoje mjeno abo swoju e-mailowu adresu zapodaŠ abo druhe podaŠa ŔiniŠ.
 • informaciske datowe banki: K wotwo│anju wobsahow so tu, ka× pola informaciskisch wobsahow, ×ane daty njezbýraja. Wobsahi su p°ez awtentifikowanje Ükitane, za Ŕo× je kluŔowe s│owo trýbne. Postaji so kruh woprawnjenych wosobow w zwisku z jich s│u×bnym nadawkom. Zmýny w datowych bankach so protokoluja.
 • e-pos│u×by wobydlerjam: Wo wu×iwanju e-pos│u×bow za wobydlerjow a dalÜim postupowanju we wobchadče z WaÜimi wosobinskimi datami Was na wotpowýdnym mýstnje informujemy. SŠe-li p°edčý│anje swojich datow w tutym zwisku dowolili, mˇ×eŠe tutu dowolnosŠ kˇ×dy Ŕas cofnyŠ.

ę gmejna Slepo 2007

 

to top top
print

Beginn des Darstellungsformulares
Darstellungsformular überspringen
|
Ende des Darstellungsformulares

Beginn der Blöcke
Blöcke überspringen