Schleife
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen
Impressum PL
deutsche Version sorbische Version Eine Seite zurück Zur Startseite E-Mail Zur Anmeldung
 

Wydawca
Gmina Schleife

Gmina Schleife jest osobą prawną prawa publicznego.
Reprezentowana jest przez Burmistrza Pana Reinhard Bork.

Adres
Urząd Gminy Schleife
Friedensstraße 83
02959 Schleife

Adres do korespondencji
Urząd Gminy Schleife
Friedensstraße 83
02959 Schleife

Kontakt
Telefon: 035773/7290
Telefax: 035773/72924
E-Mail: post@schleife-slepo.de
Internet: www.schleife-slepo.de

Rzecznik Urzędu Gminy, zgodnie z § 55 ust. 2 RStV
Marion Mudra
Urząd Gminy Schleife
Friedensstraße 83
02959 Schleife
Telefon: 035773/7290
Telefax: 035773/72924
E-Mail: hauptamt@schleife-slepo.de

Dostęp do elektronicznie sygnowanych jak również zakodowanych elektronicznie dokumentów dla EU-DLR-ważnych trybów postępowania administracyjnego przy pomocy faksu.

Realizacja techniczna
KISA-gminny system przetwarzania informacji Kraju Związkowego Saksonii
Biuro: Limbach-Oberfrohna
Waldenburger Straße 4
09212 Limbach-Oberfrohna
E-Mail: post@kisa.it
Internet: www.kisa.it


Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

1. Treść oferty internetowej

Autor nie przejmuje, mimo starannych poszukiwań, żadnych gwarancji za aktualność, poprawność, kompletność oraz jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora, które odnoszą się do szkód materialnych bądź niematerialnych, które zostały spowodowane wykorzystaniem, bądź niewykorzystaniem błędnych i niepełnych informacji przedstawionych na stronie internetowej Gminy www.schleife-slepo.de, są zasadniczo wykluczone, o ile ze strony autora nie ma żadnych udowodnionych zamierzonych lub rażąco nieumyślnych przewinień.
Wszystkie oferty są niezobowiązujące i ich cena może ulec zmianie. Autor zastrzega sobie wyraźnie prawo do tego, aby móc zmieniać części stron lub całą ofertę bez specjalnego zgłaszania tego faktu, je uzupełniać, kasować je lub też ich publikację czasowo lub ostatecznie zawiesić. Publikacje w ofercie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny. Stosownie do statutu Gminy Schleife odnośnie ogłoszeń statuty, dyrektywy i inne ogłoszenia urzędowe będą publikowane w [dzienniku urzędowym] Gminy Schleife i będą uzyskiwały tam moc wiążącą równą ustawie.

2. Odnośniki i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników na obce strony internetowe („hiperłącza“), które znajdują sie poza obszarem odpowiedzialności autora, zobowiązanie do odpowiedzialności cywilnej ma moc prawną wyłącznie w przypadku, w którym autor znał ich treści, nie zdystansował się wyraźnie co do tych treści i zapobiegnięcie niezgodnego z prawem wykorzystania takich treści byłoby na miarę jego technicznych możliwości.
Dlatego też autor oświadcza wyraźnie, że w czasie zamieszczania linków, ich strony nie zawierały żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualne i przyszłe kształtowanie, na treści lub autorstwo zawartych informacji na stronach tych odnośników.
Dlatego też autor dystansuje się wyraźnie niniejszym od wszystkich treści znajdujących się na stronach odnośników lub stronach połączonych z niniejszą stroną internetową oraz nie przyjmuje ich pod żadnym względem jako własnych. To stwierdzenie obowiązuje dla wszystkich umieszczonych wewnątrz własnej oferty internetowej linków i odnośników jak również dla obcych wpisów, na stworzonych przez autora możliwościach dokonywania samodzielnych wpisów, takich jak księgi gości, fora dyskusyjne lub listy reklamowe.
Za nielegalne, błędne lub niepełne treści a w szczególności za szkody, które powstają poprzez wykorzystanie lub niewykorzystanie tak przedstawionych informacji, ponosi odpowiedzialność wyłącznie oferent tej strony, na którą zostało wskazane, a nie ten, kto poprzez linki tylko wyłącznie wskazuje na wszelkie publikacje.

3. Prawo autorskie i prawo znakowania

Autor dąży do tego, aby przestrzegać we wszystkich publikacjach praw autorskich użytych tekstów, grafik, dokumentów dźwiękowych i sekwencji wideo, aby stosować stworzone przez samego siebie teksty, grafiki, dokumenty dźwiękowe i sekwencje wideo lub aby odwoływać się do tekstów, grafik, dokumentów dźwiękowych i sekwencji wideo bez licencji. Wszystkie, w razie potrzeby chronione przez osoby trzecie, wymienione w ofercie internetowej znaki markowe lub towarowe podlegają w sposób nieograniczony postanowieniom obowiązującego w danym momencie prawa o znakowaniu i prawach posiadania, w stosunku do danych wpisanych właścicieli.
Tylko ze względu na samo nazwanie nie należy wyciągać wnioski, że znak markowy nie jest chroniony prawem osób trzecich. Prawo do kopiowania dla opublikowanych, stworzonych przez samego autora, tekstów, grafik, dokumentów dźwiękowych i sekwencji wideo pozostaje prawem samego autora strony. Powielanie lub stosowanie takich tekstów, grafik, dokumentów dźwiękowych lub sekwencji wideo w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez uprzedniej wyraźnej zgody autora.
Gmina Schleife zezwala na nie komercyjne wykorzystywanie przedstawionych treści-które w myśl prawa autorskiego (UrhG - ustawa o prawie autorskim) muszą być podporządkowane Gminie Schleife - w celu powielania i odtwarzania celem pozyskania informacji. Warunek licencji na nie komercyjne wykorzystywania odnosi się tylko do użytkowników treści, nie do Gminy Schleife jako właściciela praw.
Jeżeli ktoś wykorzystuje treści, handluje nimi lub powiela je, nie może tego robić, aby osiągać w ten sposób wynagrodzenia umowne, wartości pieniężne lub finansowe zyski, chyba, że zostało udzielone w tym względzie pisemne zezwolenie. Wykluczone z tego są [dziennik urzędowy] oraz herb Gminy Schleife. Są one chronione prawem autorskim i nie będą udostępniane.

4. Ochrona danych osobowych

To oświadczenie ma zastosowanie do wszystkich stron oferty internetowej z domeną second-level www.schleife-slepo.de. Jako Urząd Gminy podlegamy postanowieniom saksońskiej ustawy o ochronie danych osobowych (SächsDSG) i w ramach tej oferty internetowej dalszym przepisom prawnym. W celu ochrony Państwa praw podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki zaradcze i zagwarantowaliśmy, że przepisy odnośnie ochrony danych osobowych są przestrzegane przez zewnętrznych usługodawców, którzy współdziałają przy tworzeniu tej oferty. Państwa dane mogą być przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim dopuszczają to odpowiednie ustawy lub jeżeli istnieje na to Państwa zgoda. O ile wewnątrz oferty internetowej istnieje możliwość wprowadzenia swoich danych osobowych lub firmowych (nazwy, adresu, adresu e-mail itp.), to udostępnienie tych danych następuje w sposób dobrowolny ze strony użytkownika. Użytkowanie wszystkich oferowanych usług możliwe jest – o ile jest to możliwe do wykonania pod względem technicznym – również bez podania takich danych względnie przez podanie anonimowych danych lub pseudonimu. Wykorzystywanie w ramach impressum lub porównywalnych danych, opublikowanych danych kontaktowych takich jak adres pocztowy, numer telefonu i faksu jak również adresu e-mail, przez osoby trzecie w celu przesyłania informacji, na których przesłanie nie wyrażono wyraźnie zgody, jest wzbronione. Nie przejmujemy odpowiedzialności za ewentualne naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych lub naruszenia praw w innych ofertach, odnośnie których zamieściliśmy linki. Musimy zwrócić Państwa uwagę na to, że przesyłanie danych przez internet odbywa się obecnie w sposób niepewny. Możemy przyjąć, z tego też względu, w sposób ograniczony zgodę na przetwarzanie danych, które nam Państwo przesyłają w formie elektronicznej. Nie jest wykluczone, że przekazywane nam dane zostaną przejęte przez osoby trzecie a nawet mogą zostać sfałszowane. Bez Państwa zgody nie będziemy zbierać w ramach naszej oferty internetowej żadnych danych osobowych. Jeżeli w ramach tej oferty wywołacie Państwo strony i dane i zostaniecie poproszeni do podania danych osobowych, podlega to wyłącznie Państwa decyzji. Zostaniecie Państwo, przed pobraniem danych osobowych, pouczeni o rodzaju, zakresie, miejscu i celu pobrania tych danych, ich przetworzenia i wykorzystaniu. Udzielona przez Państwa w tym względzie zgoda na przetworzenie Państwa danych może zostać w każdym czasie, w przyszłości, cofnięta. Przy wprowadzaniu danych do naszego banku danych muszą się Państwo liczyć z tym, że Państwa nazwisko i Państwa adres e-mail zostaną ujęte przy pomocy słów kluczowych Państwa wpisu przez wyszukiwarki i będą dostępne, również bez docelowego wywołania naszej oferty, na całym świecie. Wykasowania lub korekty takich wpisów, w przypadku użytkowników zagranicznych, nie da się często przeprowadzić. Prosimy poza tym o wyrozumiałość w tym względzie, że zastrzegamy sobie prawo do skracania Państwa tekstów, aby uniknąć konsekwencji cywilnych, administracyjnych lub karnych takich jak np. w przypadku naruszających godność tekstów seksistowskich, o podłożu rasowym lub ekstremistycznym, od których w każdym takim przypadku się dystansujemy.
W związku z dostępem na naszym serwerze będą tymczasowo rejestrowane dane, które umożliwiają identyfikację. W zależności od zastosowanego protokołu dostępu zdanie do protokołowanych danych zawiera następującą treść: adres IP żądającego komputera, datę i godzinę żądania,
metodę/ funkcję dostępu żądaną przez dany komputer, przekazane przez żądający komputer wartości do wprowadzenia (nazwa pliku, ...), status dostępu serwera strony (transmisja danych, plik nie odnaleziony, nie wykonano polecenia, itp.), nazwa żądanych plików, URL, z którego zażądano pliku/ została zlecona dana funkcja do wykonania, wielkość transmitowanych danych.
Te zachowane dane będą wykorzystywane do celów identyfikacji i śledzenia niedozwolonych prób dostępu oraz dostępów do serwera strony internetowej. Dalsza ocena, poza wyjątkiem celów statystycznych w formie pozbawionej danych, nie nastąpi. Zaprotokołowane dane będą zachowane z reguły na okres trzech miesięcy a następnie zostaną wykasowane. Mają Państwo prawo do tego, aby, na wniosek, uzyskać nieodpłatnie informacje odnośnie zachowanych przez Państwa danych osobowych. Dodatkowo mają Państwo prawo do wprowadzania poprawek, blokady i wykasowania danych. Tajemnica łączności chroni również Państwa treści e-mail przed nieupoważnionym pobraniem wiadomości i ich przetwarzaniem. Ta oferta internetowa nie stosuje żadnych cookies, java-applets, active-X-controls lub innych technik, które służą do tego, aby móc prześledzić sposoby dostępu użytkowników.

5. Skuteczność prawna tego wyłączenia odpowiedzialności cywilnej

To wykluczenie odpowiedzialności cywilnej należy postrzegać jako część oferty internetowej, z której zostało przekierowane na tę stronę. O ile części lub pojedyncze sformułowania tego tekstu miałyby nie odpowiadać, już nie odpowiadają bądź nie odpowiadają w pełni obowiązującym przepisom prawa, to pozostałe części tego dokumentu pozostają, w swojej zawartości i ważności, tym nie naruszone.

Ważne wskazówki

1. Wykorzystywanie wiadomości e-mail jako środka komunikacji w postępowaniu administracyjnym.

Gmina Schleife oferuje możliwości komunikacji elektronicznej. Dla obszaru postępowania administracyjnego komunikacja elektroniczna kieruje się, stosownie do ustawy o postępowaniu administracyjnym dla Kraju Związkowego Saksonii (SächsVwVfG), wg § 3a ustawy o postępowaniu administracyjnym (VwVfG). Ta droga komunikacji jest udostępniona wyłącznie dla spraw administracyjnych. Wskazuje się na fakt, że przy pomocy tego środka komunikacji nie można, w sposób prawnie skuteczny, dostarczać wniosków administracyjnych lub pism. Jeżeli Państwa wiadomość zawiera odpowiednie pismo, to konieczne jest powtórzenie tego powiadomienia przy pomocy faksu względnie pocztą. Ponieważ z wewnętrznych administracyjnych względów nie jest obecnie możliwe, aby odpowiedzieć drogą elektroniczną na wszystkie napływające za pomocą maili dane, prosimy Państwa niniejszym, aby oprócz adresu e-mail podać również adres do korespondencji.

2. Aktualności

Mimo wszelkich starań nie możemy zagwarantować Państwu aktualności co do każdego dnia. W pewnych okolicznościach niektóre strony są aktualizowane również później, aniżeli podane jest to na stronie startowej.

3. Brak barier

Strony tej publikacji internetowej są stworzone, tak dalece jak jest to tylko możliwe, bez barier. Jednakże chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na to, że nie dotyczy to zewnętrznych stron, na które odsyłamy w linkach. Należy liczyć się z tym, że obszar bez barier zostanie opuszczony w trakcie korzystania z linku zewnętrznego.

4. Prawa do obrazu/ ilustracji

Niektóre z wykorzystanych na tej stronie ilustracji zostały nam z uprzejmości udostępnione do dyspozycji. Wszelkie prawa do obrazów pozostają u ich właścicieli. Dziękujemy za nieodpłatne odstąpienie praw do ich wykorzystania.

5. Ta prezentacja internetowa składa się z następujących kategorii usług

  • Treści informacyjne: tutaj nie są zbierane żadne dane osobowe. O podanie danych, takich jak adres e-mail, Państwa nazwisko lub jakichkolwiek innych danych, nigdy nie zostaniecie Państwo tutaj poproszeni.
  • Banki danych informacyjnych: W celu wyszukania treści nie będą gromadzone tutaj, taj jak w przypadku treści informacyjnych, żadne dane. Utrzymywanie treści będzie chronione poprzez sprawdzenie autentyczności za pomocą hasła. Upoważniony do tego krąg osób zostanie powołany zgodnie z pełnionymi funkcjami. Zmiany w banku danych będą protokołowane.
  • E- usługi dla obywateli: w stosownych miejscach zostaniecie Państwo przeszkoleni odnośnie wykorzystywania e- usług dla obywateli oraz dalszych sposobów postępowania w obchodzeniu się z Państwa danymi osobowymi. Udzielone w tym względzie przez Państwa zezwolenie na przetwarzanie Państwa danych osobowych może zostać w przyszłości, w każdym czasie, cofnięte.

©Gmina Schleife 2007

 

to top top
print

Beginn des Darstellungsformulares
Darstellungsformular überspringen
|
Ende des Darstellungsformulares

Beginn der Blöcke
Blöcke überspringen